IndexEmail
English          
Keresés
 
www.magyarnok.hu | www.marciusafogyatekossaggalelonoke.hu | www.legjobbnoimunkahely.hu | www.zsidonok.hu | www.trameproject.net
 
 

nea emetHorváthné dr. Fekszi Márta Kabinetfőnök Asszony beszéde a Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség által szervezett konferencián
Budapest, 2009. július 10.

MAGYARORSZÁG SZEREPE ÉS TEVÉKENYSÉGE AZ ENSZ-BEN


Tisztelettel köszöntöm a Női Karrierfejlesztési Szövetség tagjait,

Kedves Külföldi Vendégeinket, a Diplomáciai Testület jelen levő tagjait,

Tisztelt Excellenciás Urak és Hölgyek,

Engedjék meg, hogy külön is köszöntsem Ms. Mezoui-t,

Kedves Kollégák, Kedves Andrea,

Hölgyeim és Uraim,


Örömömre szolgál, hogy elfogadhattam a Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség felkérését, hogy részt vegyek ezen a konferencián, mely fontos adalékokkal szolgálhat számunkra a nők szerepvállalásának fontosságával kapcsolatban napjaink nemzetközi kihívásainak kezelésében, akár a mindennapi munka, a család szintjén, akár a politika, a nemzetközi együttműködés területén.

Engedjék meg, hogy ezúton is elismerésemet fejezzem ki a Szövetségnek abból az alkalomból, hogy 2009 júliusától, a magyar NGO-k közül elsőként - konzultatív státuszt kapott az ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsánál. Biztos vagyok benne, hogy ez az új pozíció lehetőséget teremt arra, hogy a Szövetség a jövőben a nemzetközi színtéren is eredményesen folytassa azt a tevékenységet, amellyel már eddig is igen nagy elismerést vívott ki magának. Hölgyeim és Uraim, gratulálok a konzultatív státuszhoz, és nagyon sikeres munkát kívánok!

Engedjék meg, hogy most rátérjek mai hozzászólásom témájára, Magyarország szerepvállalására az ENSZ-ben.

(ENSZ-reform)

Mióta az Egyesült Nemzetek Szervezetét 1945-ben létrehozták, a szervezet azon munkálkodik, hogy az Alapokmányában lefektetett magasztos célokat, - mindenekelőtt a nemzetközi béke és biztonság megóvását, az emberi jogok, az emberi méltóság és az esélyegyenlőség védelmét - megvalósítsa. A világszervezet megalapítása óta eltelt több mint hat évtized a napjainkban immár 192 tagországot magában foglaló ENSZ felett sem múlt el nyomtalanul, és az az ezredfordulóra már megérett a reformra. A tagállamok vezetői 2005 szeptemberében, a Közgyűlés magas-szintű ülésén hitet tettek a változtatások mellett; a tanácskozás Záródokumentumában pedig egyebek mellett összefoglalták a reform irányát meghatározó elképzeléseket és célokat.

Bár valóban fontos politikai kérdés, az ENSZ reformja közel sem csak arról szól, hogy a jövőben kik üljenek a Biztonsági Tanácsban, és kinek legyen vétójoga. Az ENSZ testületekben való tagság, az eljárási szabályok módosítása, és általában bizonyos reformok végrehajtása az intézményrendszerben nem önmagukért való célok, hanem eszközök. Eszközök ahhoz, hogy az Alapokmányban kitűzött, és a 2005-ös Csúcstalálkozó Záródokumentumában kifejtett és megerősített közös céljainkat végrehajthassuk.

A reformfolyamat, ha időnként megtorpanva is, de halad előre. Folyik a gondolkodás az ENSZ környezetvédelmi rendszerének, valamint humanitárius tevékenységének a megújításáról, és áttörésként értékelhető, hogy idén összeült az a kormányközi konferencia is, amely a Biztonsági Tanácsot hivatott megújítani. Igen, fontos a BT tagságának kibővítése, de legalább ilyen fontos és szükséges minél nagyobb hangsúlyt fordítanunk az emberi jogok védelmére. Sok tehát e téren a teendő, de bíztató fejlemény, hogy éppen az ENSZ-reform eredményeként 2006-ban ténylegesen megkezdte munkáját a 2005-ös csúcstalálkozón létrehozott Emberi Jogi Tanács, amely e kérdésekkel foglalkozik; külön öröm számunkra, hogy 2009. június 19-től három évig Magyarország is tagja lett e testületnek.

Az intézményi reformok mellett nagy figyelmet kell szentelnünk a háborús konfliktus sújtotta térségek konszolidálására és újjáépítésére is. Mai világunkban hiába zajlik egy konfliktus sokszor több ezer kilométerre határainktól, nem mondhatjuk, hogy nem érint bennünket: annak hatásai a szervezett bűnözésben, fegyver-, vagy éppen kábítószer-csempészetben bennünket is elérnek. Jelentőségteljes fejlemény mindenki számára, hogy - ugyancsak a 2005-ben elhatározottak nyomán - megkezdte munkáját az a Békeépítő Bizottság, amelynek feladata éppen a válság sújtotta térségek infrastrukturális és társadalmi újjáépítésének elősegítése, fejlődésük beindítása.


(Magyar szerepvállalás)

Magyarország számára a multilaterális diplomácia fórumai, így az ENSZ, mint egyedülálló és helyettesíthetetlen funkciót betöltő globális szervezet kiemelten fontos, hiszen lehetővé teszi, hogy Magyarország földrajzi, politikai súlyánál jelentősen nagyobb szerepet játszhasson a globális kihívásokra adandó nemzetközi válaszok kialakításában. Magyarország 2004-től tagja az Európai Uniónak, csatlakozásunkkal megnyílt a lehetőség, hogy immáron az EU-n belül és azon keresztül is még aktívabban részt vegyünk a multilaterális diplomácia egyes területeinek alakításában. Ennek kiemelkedő lehetőséggel és egyben felelősséggel járó időszaka lesz, amikor 2011. első félévében hazánk tölti be az EU soros elnöki posztját.

Hazánk az elkövetkező időszakban egyre aktívabb szerepet kíván vállalni a globális nemzetközi szervezetek munkájában is, e jegyben nyújtottuk be pályázatunkat a 2012-13-as időszakra az ENSZ kelet-európai választási csoportjának rendelkezésére álló egy nem-állandó ENSZ biztonsági tanácsi helyre. Magyarország legutóbb 17 évvel ezelőtt, 1992-93-ban volt tagja a Biztonsági Tanácsnak. Úgy véljük, hogy EU elnöki mivoltunk lobbizási, érdekérvényesítési képességünkre is jótékony hatással lesz. A választásokat 2011 őszén tartják az ENSZ Közgyűlésében.

Az ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsba Magyarország a 2011-13-as időszakra nyújtott be pályázatát. Az ezzel kapcsolatos választásokat 2010 őszén rendezik meg az ENSZ Közgyűlésében New Yorkban. Kiemelendő, hogy az ECOSOC tagságunk egybe esne és túlmutatna az EU elnökségi periódusunkon.

Magyarország az ország helyzetének, nagyságának, prioritásainak figyelembe-vételével vesz részt az ENSZ békefenntartó és válságkezelő műveleteiben, a 119 csapatküldő ENSZ-tagállam képzeletbeli rangsorában a 65. helyen áll. Jelenleg Cipruson, a nyugat-szaharai régióban és Libanonban közel 100 magyar katona teljesít szolgálatot ENSZ békefenntartó missziókban. A kormány részéről elkötelezettek vagyunk katonai részvételünk jelenlegi szinten tartása mellett.

Hazánknak részt kell vállalnia a világ fejlődő országainak gazdasági megsegítésében is. Ez EU tagságunkból és a közös értékrendből fakadó kötelezettség, s egyben magyar érdek is. A Kormány 2001 júliusában fogadta el a NEFE koncepciót, amely egy átfogó és modern mechanizmus kialakítását tűzte ki célul, igazodván az ENSZ, az OECD DAC és az EU normáihoz. Magyarország 2003 óta új donor-országként is megjelenik a nemzetközi színtéren. A magyar fejlesztéspolitika hagyományosan olyan területekre összpontosít, amelyeken hazánk hozzáadott értékkel bír, így a demokráciaépítés, a rendszerváltás tapasztalatainak átadása, oktatás, egészségügy, mezőgazdaság, vízgazdálkodás és környezetvédelemmel kapcsolatos szaktanácsadás.

Magyarország elkötelezett a Millenniumi Fejlesztési Célok megvalósítása iránt. Pénzügyi teljesítőképességünkkel összhangban a magyar kormány a fejlesztési támogatások növelésére törekszik, és erőfeszítéseket teszünk a 0,17 %-os ODA/GNI arány elérésére 2010-ig. Mindazonáltal meggyőződésünk, hogy önmagában a fejlesztésre fordított összegek növelése nem eredményezi a Millenniumi Fejlesztési Célok megvalósítását, különös figyelmet kell fordítanunk a segélyek hatékonyságára is.


(Emberi jogok)

Az emberi jogok védelme az ENSZ keretén belül is prioritásnak számít. A Külügyminisztérium 2008. elején új emberi jogi koncepciót fogadott el, amelynek célja, hogy láthatóbbá, markánsabbá tegye a magyar diplomácia tevékenységét az emberi jogok nemzetközi védelme területén. A koncepció részeként egyrészt a meglévő struktúrákban rejlő lehetőségeket igyekszünk kihasználni, másrészt feltérképezzük a potenciálisan új területeket.

Mint ahogy már említettem, Magyarország 2009 júniusa óta tagja az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának, amely komoly lehetőséget jelent a magyar emberi jogi diplomácia számára emberi jogi prioritásaink - kisebbségvédelem, hatékony együttműködés az ENSZ emberi jogi mechanizmusaival, Universal Periodic Review (UPR mechanizmus) - érvényre juttatására. Magyarország tagsága során hatékony együttműködésre törekszik a hasonló értékrendű országokkal az Emberi Jogi Tanács érdemi tevékenységének megerősítése érdekében.

A Külügyminisztérium 2008-ban elindított egy 1 éves gyakorisággal megrendezésre kerülő, emberi jogi témájú konferenciasorozatot. Az első konferenciára 2008 augusztusában került sor, napirendjén tematikus és regionális kérdések szerepeltek. Sikeresen lezajlott az idei, II. Budapesti Emberi Jogi Fórum is, amely a népirtás nemzetközi megelőzésével, az Európai Unió keleti szomszédságpolitikájának emberi jogi dimenziójával, a mozgásszabadság jogával és migrációs kérdésekkel, valamint a választási megfigyeléssel foglalkozott. A Fórumot jövőre is folytatni kívánjuk, többek között az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa munkájának 5 éves felülvizsgálatára szeretnénk kiemelt figyelmet fordítani.

Hazánk vállalta, hogy megvalósíthatósági tanulmányt készít Budapesten felállítandó Nemzetközi Népirtás Megelőzési Központ tárgyában. A Központ egy független szervezet lenne, amely afrikai, ázsiai, amerikai és európai kutatók és mediátorok közreműködésével figyelemmel kísérné azon régiókat és országokat ahol népirtás, emberiség elleni bűncselekmények vagy más tömeges emberi jogsértések veszélye áll fenn, és megpróbál megvalósítható megelőzési javaslatokat megfogalmazni a felek és a nemzetközi szervezetek felé. A tanulmány elkészült, és bízunk abban, hogy a szükséges politikai és pénzügyi támogatás megszerzésével lehetővé válik, hogy jövőre megkezdhesse tevékenységét.


(Nők helyzete, jogai)

A nők aktív szerepvállalása az élet valamennyi területén meghatározó eleme a nemzetközi biztonságnak, és tevőleges hozzájárulásuk a nemzetközi együttműködésben nélkülözhetetlen. Ma már köztudott, hogy az előttünk álló feladatok sikeres megoldásában nem lehet megkerülni a társadalmi nemi alapon történő megközelítést. Az élet minden területén példák sorozata szolgál bizonyítékul arra, hogy a női szempontok figyelembe vételével történő programtervezés, döntéshozatal, konfliktuskezelés olyan paradigmaváltás, amely nagymértékben hozzájárul a nemzetközi együttműködés megújulásához, támogatási és fejlesztési erőfeszítéseink sikerre viteléhez.

Bár több évtizede hatályos a nők elleni hátrányos megkülönböztetés valamennyi formájának felszámolásáról szóló egyezmény, meg kell állapítani, hogy továbbra is fennáll a nők és a férfiak közötti társadalmi egyenlőtlenség. Habár a diszkrimináció negatív társadalmi hatásait senki nem vonja kétségbe, ugyanakkor még mindig számos területen ugyanazokkal a problémákkal kell megküzdeni, mint akár 40 évvel ezelőtt.

Teljes mértékben osztjuk azokat a nézeteket, melyek szerint a nemek közötti egyenlőtlenség megszüntetése mindenkinek az érdekét szolgálja. Abban is egyetértés van, hogy az egyenlőtlenséget és a hátrányos megkülönböztetést a férfiak és nők, a fiúk és lányok közös együttes cselekvésével, együttműködésével lehet csak megvalósítani. Meg kell állapítani, hogy főként a munkaerőpiacon és a szociális juttatások vonatkozásában a nők még mindig rosszabb helyzetben vannak, mint a férfiak. A nőkre a munkavállalás mellett a háztartási feladatok, a gyermekek és idősek gondozása területén nagyobb teher hárul, mint a férfiakra, és ez befolyásolja a nők munkaerő-piacon való jelenlétét. A döntéshozatalban, különösen a gazdasági és politikai területeken további lépésekre van szükség, hiszen egyre nyilvánvalóbb és elismert a nők által megjelenített hozzáadott érték. A fentiek alapján pedig meg kell állapítani, hogy az értékteremtéstől elválaszthatatlan az egyenlő javadalmazás biztosításának igénye is.

A nők helyzetét érintő kérdések vizsgálatakor nem hagyható figyelmen kívül a tény, hogy számos program, felhívás ellenére továbbra is létezik a nők elleni erőszak, amelynek egyik legdurvább és legfájdalmasabb megjelenése a fegyveres konfliktusok során a nőkkel szemben alkalmazott erőszak. Legutóbb az UNIFEM „SAY NO TO VIOLANCE" világméretű kampánya hívta fel a figyelmet a nőkkel szembeni erőszakos cselekmények visszaszorítását célzó összehangolt fellépés és kapcsolódó programok szükségességére. A magyar kormány is csatlakozott a kampányhoz, Göncz Kinga és Szűcs Erika korábbi miniszterek is eljuttatták nyilatkozatukat a kampány szervezőihez.

Fontosnak tartjuk, hogy az ENSZ egyik prioritásaként megfogalmazott célkitűzése, a nők esélyegyenlőségének és előrejutásának elősegítése valóra váltásában továbbra is az Egyesült Nemzetek töltse be a vezető szerepet, és koordinálja a nemzetközi fellépést a tagországok és a civil társadalom aktív közreműködésével. Az esélyegyenlőségi architektúra újragondolásával kapcsolatban az elmúlt években meghatározott feladatok megvalósításában sajnálatos módon továbbra sem történt áttörés.

Reményt keltő tény azonban, hogy idén márciusra elkészült az ENSZ System-Wide Coherence nemek esélyegyenlősége témájában több év óta tartó vizsgálódást összegző jelentése, amely konkrét opciókat tartalmaz az esélyegyenlőség kérdésének ENSZ keretén belül és ENSZ által történő kezelését illetően. Fontosnak tartjuk, hogy az eddig elért eredmények vonatkozásában ne kerüljön sor visszalépésre, ami veszélyeztetné a nők esélyegyenlősége kérdésének magas szintű és átfogó megjelenítését az ENSZ szerteágazó tevékenységében és valamennyi szintjén.

Megítélésünk szerint a komplex kérdéskör további hatékony előmozdítása érdekében az új mechanizmusnak egyszerre kellene biztosítania, az esélyegyenlőség és a nők előmenetelének elősegítését és érvényre juttatását, egyrészt globálisan, másrészt magában az ENSZ-ben és szakosított szervezeteiben, és minderre figyelemmel a DAW, a UNIFEM, az OSAGI és az INSTRAW által ellátott feladatok megfelelő, értékalapon történő átemelésével. Az újonnan létrehozandó mechanizmus feladatának magas szintű ellátásához nélkülözhetetlennek tartjuk a megfelelő finanszírozási keretek biztosítását: természetesen nem hagyhatjuk figyelmen kívül a jelenlegi pénzügyi válság okozta körülményeket, ugyanakkor nem tudjuk azt a megközelítést sem elfogadni, hogy a válságra hivatkozva hátrább sorolásra kerüljön a nők helyzetének javítását biztosító mechanizmus kidolgozásának folyamata.


(ECOSOC - NGO-k)

A nemzetközi gazdasági és szociális kérdések megvitatásának központi fóruma az ENSZ-ben a Gazdasági és Szociális Tanács. Az ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsát is sok kritika érte az elmúlt időszakban alacsony hatékonysága, és napirendjének elavultsága miatt. Éppen ezért a 2005. évi ENSZ Csúcstalálkozó keretében elhatározott intézményi reformok a Gazdasági és Szociális Tanácsot sem hagyták érintetlenül, annak megerősítésére is kiterjedtek. A reformfolyamat célja az volt, hogy az ECOSOC-ot alkalmassá tegye korunk gazdasági és szociális kihívásainak eredményesebb kezelésére, az aktuális krízishelyzetekre történő azonnali reagálásra.

A reform keretében az ECOSOC-hoz új funkciókat rendeltek: ezek az évenként esedékes Miniszteri Felülvizsgálat („Annual Ministerial Review"), a kétévenkénti Fejlesztési Együttműködési Fórum („Development Cooperation Forum"), a humanitárius szükséghelyzetekre és természeti katasztrófákra adandó válasz minőségének és gyorsaságának javítása, az ENSZ rendszeren belüli koordináció javítása, valamint az újonnan felállított Békeépítési Bizottsággal való együttműködés kialakítása. Bízunk benne, hogy az eddig elért reformok javítják a Tanács hatékonyságát, erre utaló kedvező jeleket már érzékelünk.

Konferenciánkkal egyidejűleg zajlik Genfben az ECOSOC éves érdemi ülésszaka, a magas szintű szegmens éppen a tegnapi napon zárult le. A találkozó témaválasztása már mutatja, hogy a Tanács igyekszik relevanciáját növelni aktuális, mindenki számára fontos kérdések tárgyalásával. Az ülésszak magas szintű részét két téma uralta: A globális gazdasági helyzet kilátásai, illetve a válság eddigi, és várható további gazdasági-szociális következményei, valamint a globális egészségügyi helyzet alakulása, a szükséges intézkedések számbavétele és ajánlások megfogalmazása. Az ülés egy Miniszteri Nyilatkozat elfogadásával zárult, amely szintén elsősorban a globális egészségügyi helyzetre koncentrál, megerősítve a kitűzött célokat és a tagállamok ezek melletti elkötelezettségét.

A tanácskozás résztvevői egyetértettek abban, hogy a válság tovább fogja növelni a meglévő egyenlőtlenségeket, és a legnagyobb veszély a legsérülékenyebb csoportokat fenyegeti. Ennek kivédéséhez szükség lesz egy, az egyetemes elvek tiszteletben tartására épülő, megújult multilateralizmusra, több pénzügyi forrásra, nagyobb politikai akaratra, és erősebb együttműködésre. Ismét megerősítést nyert, hogy a társadalmi-gazdasági gondok egyik fő forrása a nemek közti egyenlőtlenség, aminek egyik súlyos következménye a nők hátrányos egészségügyi helyzete. Különösen aggasztó az anyák és újszülöttek helyzete, ezen a területen, minden nemzetközi erőfeszítés ellenére, hosszú ideje nem sikerül érdemi javulást elérni.

Az ECOSOC teret biztosít a tagállamok számára a nem kormányzati, non-profit és önkéntes szervezetekkel való folyamatos konzultációra is. Nagy öröm számunkra, hogy 2009-től már a Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség is azon több mint háromezer nem kormányzati szervezet közé tartozik, amely konzultatív státusszal rendelkezik az ECOSOC-on belül. A Szövetség vitathatatlanul olyan speciális tapasztalatokkal és értékes szaktudással rendelkezik a nők karrierfejlesztési esélyegyenlőségének javítása terén, amely lényegesen hozzá fog járulni az ECOSOC munkájához. Az ECOSOC alá tartozó szervek közül a Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség munkája szempontjából a jövőben - többek között - a Nők Helyzetével Foglalkozó Bizottság, a Népesedési és Fejlődési Bizottság, valamint a Nem Kormányzati Szervezetek Állandó Bizottsága munkájának figyelemmel kísérése bírhat kiemelt jelentőséggel.


(Zárszó)

Befejezésül, engedjék meg Hölgyeim és Uraim, hogy ismételten sok sikert kívánjak a Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség munkájához, és részvételéhez az ECOSOC munkájában. Egyben sok sikert és kitartást kívánok mindazok, akik fáradhatatlanul, és egyre több sikert felmutatva dolgoznak a nők helyzetének javításán, esélyegyenlőségük előmozdításán. Végezetül szeretnék köszönetet mondani a Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetségnek, és külön Ferenczi Andreának a konferencia megszervezéséért.


Budapest, 2009. július 9.

  
tuzla

be the change

TRAME

ENSZ hírek

mnksz15
 
 
   
Az MNKSZ honlapjainak fejlesztését és karbantartását a Nemzeti Együttműködési Alap támogatja